Health Form / Giấy Sức Khỏe

  • All participants and staff require filling Health Form Part A, B and C.
  • Take the health form to you doctor for checkup and complete part C.
  • Keep your original form and bring to the camp.
  • Make a copy of Health form ( 3parts A, B, C), a Copy of Insurrance Card and send to Tr. Phu Tran BEFORE May 31, 2013. DO NOT send after May 31, he may not receive on time.
  • Tất cả trại sinh và thành viên ban huấn luyện cần điền Giấy Sức Khỏe, phần A, B và C.
  • Mang Giấy Sức Khỏe đến bác sĩ để khám và hoàn tất phần C.
  • Giử lại bản chính và đem theo đến trại.
  • Làm một bản sao Giấy Sức Khỏe (3 phần A, B, C), Bảo sao thẻ Bảo Hiêm và gửi về Tr. Phu Tran TRƯỚC ngày 31 tháng 5, 2013.
    ĐỪNG GỬI sau ngày 31 tháng 5 vì tr. Phú có thể không nhận kịp.

By mail to / Gửi qua bưu điện

See Tr. Phu's address under Participant Menu - > Main Contact (Login required)

Or scan and email to / scan và gửi qua điện thư
Tr. Phu Tran: soicon@yahoo.com

Download Health Form here