Bài Làm Trước Khóa Huy Hiệu Rừng

Hai Mươi Câu Hỏi

Điều trọng yếu của Khóa Huy Hiệu Rừng sắp tới là các Trưởng phải cân nhắc vai trò của chúng ta là những người trưởng trong hướng đạo, ở sở làm, trong cộng đồng và đối với ngay cả quốc gia. Những điều mà chúng ta thường cân nhắc là vai trò lãnh đạo và xác định phương cách làm việc để đạt được những mục tiêu này.

Hai mươi câu hỏi trước khi nhập khóa được đặt ra nhằm mục đích giúp các trưởng hiểu và biết thêm về khóa học qua sự hiểu biết thêm về những điều quan tâm của cá nhân, giá trị và cảm nghiệm trong tương lai của các Trưởng. Tại khóa Huy Hiệu Rừng, trưởng sẽ có cơ hội để thấm nhuần những điều học hỏi để phát triển những của mục tiêu cụ thể và áp dụng các phương tiện hiệu quả trong việc thực hiện các mục tiêu đó.

Các Trường phải tự trả lời những câu hỏi này. Không ai ngoại trừ Trưởng sẽ thấy kết quả của bài làm này.

Hãy dùng cơ hội này để nhìn vào vị thế trưởng đang đứng bây giờ trên những sự quan tâm cá nhân, về kỹ năng lãnh đạo và các cơ hội mà trưởng mong muốn sau này. Xin hãy trả lời trong sự thành thật của chính mình.

Hãy tận hưởng kinh nghiệm này

Làm việc gì:

Hãy dành một thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về các câu hỏi sau đây.

Hãy trả những câu hỏi đầy đủ và thành thật.

Viết xuống những câu trả lời của trưởng và đem theo khi đến tham dự Khóa Huy Hiệu Rừng. Trưởng sẽ tìm thấy đấy là một tài liệu tham khảo hữu ích-chỉ có trưởng thấy các câu trả lời. Đừng lo lắng thắc mắc những câu trả lời nào 'đúng” hoặc trưởng phải trả lời thế nào để làm hài lòng theo ý tưởng của người khác. Không ai ngoại trừ trưởng sẽ nhìn thấy những gì trưởng viết.

Các câu hỏi:

1. Những ưu điểm gì mà tôi cảm thấy nơi tôi?

2. Những ưu điểm gì mà người khác nhận thấy nơi tôi?

3. Những gì tôi thích làm nhất?

4 .Những phẩm chất gì mà tôi ngưỡng mộ nhất ở những người khác?

5. Ai là người đã từng tác động/ảnh hưởng tốt cho cuộc đời của tôi?

6. Lý do tại sao mà người đó có thể có tác động đáng kể như vậy?

7. Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi?

8. Lý do tại sao đó là những khoảnh khắc hạnh phúc?

9. Nếu tôi có thời gian và tài nguyên không giới hạn, Tôi sẽ chọn làm những gì?

10. Khi tôi mơ mộng, Tôi mơ làm gì?

11. Nêu ra ba hoặc bốn điều gì quan trọng nhất đối với tôi?

12. Khi tôi nhìn vào trong cuộc sống làm việc của tôi, những hoạt động gì mà tôi cảm thấy có giá trị lớn nhất?

13. Những gì tốt nhất tôi có thể làm mà có giá trị cho người khác?

14. Những tài năng gì tôi có mà không ai thực sự biết đến?

15. Nếu có những điều tôi cảm thấy tôi thực sự nên làm, đó là những điều gì?

16 Những vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi là gì?

17. Trong mỗi một vai trò, những gì là mục tiêu quan trọng nhất của đời tôi?

18. Trong vòng năm năm, vai trò gì trong hướng đạo tôi thấy tôi sẽ làm?

19. Những gì tôi thực sự muốn trở thành và làm trong cuộc đời của tôi

20. Những giá trị quan trọng nhất mà tôi áp dụng để hướng dẫn và khích lệ chính mình trong những việc tôi làm là gì?

----- o O o -----